Statut Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Gdańsk, 23.06.2022

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, zwane dalej Kołem, stanowi Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego i działa przy Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Koło może również używać nazw skróconych „NKCh”, „NKChUG” lub nazwy „Naukowe Koło Chemików”
 3. Nazwa Koła w języku angielskim brzmi „Students’ Science Club for Chemistry”. Skrót nazwy Koła w języku angielskim to „SSCCUG”.

§2

Naukowe Koło Chemików działa na podstawie Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

§3

Siedzibą Koła jest Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej Wydziałem Chemii.

§4

 1. Opiekunem naukowym Koła jest nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Chemii.
 2. Drugim opiekunem naukowym, zwanym opiekunem pomocniczym Koła, może być pracownik zatrudniony na Wydziale Chemii lub doktorant Wydziału Chemii.
 3. Opiekunów Koła powołuje właściwy Dziekan Wydziału Chemii.
 4. Opiekunowie Koła działają jako organ doradczy i wspomagający Koło.
 5. Opiekunowie Koła mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w Zebraniach Członków Koła i posiedzeniach Zarządu Koła.

Rozdział II
Cele i zadania Naukowego Koła Chemików

§5

Do celów i zadań Koła należą w szczególności:

 1. Rozwijanie i pogłębianie wśród studentów wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych,
 2. Prowadzenie przez członków Koła, w ramach Uczelni, prac naukowo-badawczych, w tym własnych projektów badawczych,
 3. Reprezentowanie na zewnątrz Wydziału Chemii,
 4. Popularyzowanie nauk chemicznych,
 5. Rozwijanie współpracy z innymi studenckimi kołami naukowymi w kraju i zagranicą,
 6. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interdyscyplinarnych członków Koła.

§6

Formy realizacji celów Koła:

 1. Współpraca przy organizowaniu imprez promujących Uniwersytet Gdański,
 2. Organizacja i udział w sympozjach, konferencjach oraz szkołach o charakterze integracyjnym oraz naukowym,
 3. Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi,
 4. Udział w pracach grup naukowo-badawczych na Wydziale Chemii,
 5. Prowadzenie strony internetowej Koła oraz aktywności w mediach społecznościowych, jako źródła informacji o działalności Koła,
 6. Wygłaszanie odczytów i referatów na forum Koła i Wydziału Chemii.

Rozdział III
Członkostwo w Naukowym Kole Chemików

§7

Członkowie Koła dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających, tzw. sympatyków Koła.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać student Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego lub drugiego stopnia niezależnie od kierunku i trybu studiów.
 2. Członek zwyczajny koła nie może należeć do innego koła działającego na Wydziale Chemii UG.
 3. Członkiem wspierającym Koła może zostać każdy, kto pragnie brać czynny udział w pracach Koła lub merytorycznie je wspomagać.
 4. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek zwyczajny, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Koła oraz zmian statutowych.

§9

 1. Zarząd Koła, za zgodą zainteresowanego, po stwierdzeniu jego aktywnej pracy na rzecz Koła, przedstawia na najbliższym Zebraniu Członków Koła kandydaturę na członka Koła.
 2. O przyjęciu w poczet członków Koła decyduje Zarząd Koła na podstawie aktywnego uczestnictwa kandydata w działalności Koła.
 3. Członek Koła, który ukończył studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim i w tym samym roku akademickim rozpoczął studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim nie traci członkostwa w Kole.

§10

 1. Ustanie członkostwa w Kole następuje w przypadku:
  • Złożenia do Zarządu Koła oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
  • Skreślenia z listy studentów,
  • Wykluczenia z Koła – w drodze kolegialnej decyzji Zarządu Koła z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Koła, uchylania się od uczestnictwa w spotkaniach i pracach Koła lub niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań lub stwierdzenia przynależności do innego koła na Wydziale Chemii,
  • Wykreślenia członka uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. Wniosek o wykluczenie z Koła może złożyć właściwy Dziekan Wydziału Chemii, Opiekun naukowy Koła lub co najmniej pięciu członków Koła. Członek Koła, którego dotyczy wniosek o wydaleniu z Koła musi być poinformowany o tym fakcie na co najmniej 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Od decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu z Koła przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków

§11

Członek Koła ma prawo:

 1. Pobierać klucz do pokoju biurowego Koła oraz korzystać z wszelkiego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Koła,
 2. Do swobodnego wyrażania swoich opinii na zebraniach, zgłaszania nowych inicjatyw, oceny pracy Zarządu i domagania się uzasadnienia podejmowanych decyzji,
 3. Do obrony przedstawionych mu zarzutów na forum Koła,
 4. Ubiegać się o uczestnictwo w konferencjach, szkołach, obozach naukowych, itp.,
 5. Do korzystania z funduszy przeznaczonych na działalność naukową Koła,
 6. Do korzystania z laboratorium Koła po uzyskaniu zgody Zarządu Koła.

§12

Do obowiązków członka Koła należy:

 1. Godne reprezentowanie Wydziału Chemii i Koła,
 2. Uczestnictwo w zebraniach Koła,
 3. Przestrzeganie Statutu Koła,
 4. Wywiązywanie się z ustaleń podjętych na zebraniach Koła oraz z zadań zleconych przez Dziekana Wydziału Chemii, Opiekunów Koła i Zarządu Koła.

§13

Członek zwyczajny koła ma czynne oraz bierne prawo wyborcze do władz Koła i zmian statutowych.

Rozdział V
Władze Naukowego Koła Chemików

§14

 1. Władzami Koła są:

a.      Walne Zebranie Członków,

b.      Zarząd Koła.

§15

 1. Walne Zebranie Członków (WZCz) jest najwyższą władzą Koła. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie zwyczajni Koła, a z głosem doradczym kandydaci, członkowie wspierający, opiekunowie Koła oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków uznaje się za ważne w przypadku obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Koła.
 3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Koła przynajmniej raz w każdym roku akademickim, w terminie do 30 czerwca.
 4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków Zarząd Koła na co najmniej 7 dni przed terminem WZCz.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła także na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Koła lub na wniosek Opiekuna naukowego.
 6. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół sporządza i podpisuje aktualnie urzędujący Zarząd Koła oraz Opiekun naukowy Koła.
 7. W sytuacjach nadzwyczajnych obrady Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych w formie zdalnej.

§16

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  • Uchwalanie programu działania Koła,
  • Wybór i odwoływanie Zarządu Koła,
  • Uchwalanie Statutu Koła i dokonywanie jego zmiany,
  • Rozpatrywanie spraw ujętych w § 10,
  • Zatwierdzania sprawozdań Zarządu Koła z działalności Koła,
  • Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które z uwagi na swoją szczególną wagę wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw ujętych w § 18 ust. 6, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1.

§17

 1. Zarząd Koła składa się z dwóch lub trzech członków:
  • Prezesa,
  • Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów.
 2. O liczbie wiceprezesów w Zarządzie decyduje Prezes w momencie jego wyboru, poprzez zgłoszenie ich kandydatur.

§18

 1. Kadencja Zarządu Koła rozpoczyna się od Walnego Zebrania Członków, na którym dokonano wyboru Prezesa Koła i trwa nie dłużej niż do 30 czerwca następnego roku akademickiego.
 2. W przypadku braku wniosków o zmianę lub innych kandydatów na stanowisko Prezesa Koła kadencja Prezesa Koła zostaje przedłużona o kolejny rok. Kadencja może być przedłużona dwukrotnie.
 3. Prezes Koła wybierany jest przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Wybór Prezesa odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Od kandydata na Prezesa Koła wymagany jest co najmniej dwumiesięczny staż członkowski w Kole.
 5. Kandydat na Prezesa Koła powinien złożyć swoją kandydaturę nie później niż na dwa dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybrany przez WZCz Prezes Koła na tym samym zebraniu przedstawia kandydata(ów) na Wiceprezesa(ów).
 7. Wiceprezesa(ów) powołuje Walne Zebranie Członków na wniosek Prezesa Koła w głosowaniu jawnym.
 8. Członek Zarządu Koła może być odwołany przez Walne Zebranie Członków. Do jego odwołania wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Koła.
 9. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może złożyć Prezes Koła, Opiekun naukowy Koła lub co najmniej pięciu członków Koła.

§19

 1. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  • Kierowanie i koordynowanie pracy Koła,
  • Zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Członków Koła,
  • Prowadzenie na bieżąco aktualnej listy członków Koła,
  • Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami,
  • Reprezentowanie Koła na terenie Uczelni i poza nią,
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
  • Prowadzenie gospodarki finansowej Koła,
  • Zarządzanie majątkiem Koła,
  • Sporządzanie pisemnego sprawozdania z działalności Koła i przedstawianie go do zatwierdzenia przez WZCz.
 2. Zarząd organizuje i kieruje pracą Koła kolegialnie. Członkowie Zarządu współpracują z opiekunami Koła i władzami Wydziału Chemii.
 3. Zarząd Koła zwołuje w miarę potrzeb Zebrania Członków Koła w celu omówienia bieżącej działalności Koła.
 4. Częstotliwość i termin zebrań ustala Zarząd Koła w uzgodnieniu z opiekunami i członkami Koła.
 5. Zebranie Członków Koła może podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do wyłączności Walnego Zebrania Członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 6. Tryb zwoływania i kompetencje Walnego Zebrania Członków określone są w § 15 i § 16
 7. Praca Zarządu Koła ma charakter społeczny.

Rozdział VI
Majątek Naukowego Koła Chemików

§20

 1. Środki finansowe Koła stanowią:
  • Darowizny przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych oraz osób prywatnych,
  • Dotacje władz Uczelni, Wydziału Chemii i Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Dobrowolne składki członkowskie,
  • Finansowe nagrody i wyróżnienia przyznane Kołu,
  • Dochody z imprez organizowanych przez Koło.
 2. Koło może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§21

Koło  posługuje się znakiem graficznym (lub jego wersjami monochromatycznymi):

§22

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Koła.
 2. Zmiany w Statucie muszą zostać przedłożone do akceptacji Opiekunowi naukowemu Koła i właściwemu Dziekanowi Wydziału Chemii.

§23

 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Koła.
 2. Rozwiązanie Koła może nastąpić również w drodze uchwały podjętej przez Radę Dziekana Wydziału Chemii, jeżeli działalność Koła przynosi szkodę Uczelni.